WARUNKI GWARANCJI NA DRZWI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE


1.Producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy na drzwi wykończone ostatecznymi powłokami malarskimi przez firmę „ZAJĄC” drzwi i okna . Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży uwidocznionej na dowodzie zakupu towaru.

2. W przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji oraz zgłoszenia Gwarantowi tej wady w okresie gwarancji Producent (gwarant) zobowiązuje się do: Nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego w okresie gwarancyjnym lub wymiany wyrobu na nowy, jeśli ujawniły się wady, których nie można usunąć poprzez naprawę. Producent (gwarant) zobowiązuje się dokonać naprawy wyrobu wadliwego lub wymiany wyrobu na nowy niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 60 dni, a w szczególnych przypadkach, np. technologia produkcji, stopień uszkodzenia lub skomplikowania wykonania nowego wyrobu, w terminie maksymalnie do 90 dni. Decyzję o naprawie lub wymianie podejmuje producent po dokonaniu oględzin wyrobu u Klienta lub w firmie „ZAJĄC” drzwi i okna W sytuacji, gdy wada będąca przyczyną reklamacji jest według oceny gwaranta usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie realizowane w drodze naprawy. Rozpatrzenia i załatwienia reklamacji w możliwie najkrótszym terminie. Za zgodą kupującego, reklamacja może zostać zakończona poprzez obniżenie ceny, co skutkuje jednak wygaśnięciem gwarancji na reklamowany wyrób. Uprawnienia kupującego: Kupujący może składać reklamacje z tytułu stwierdzonych wad w punkcie handlowym, w którym dokonano zakupu lub w siedzibie gwaranta, przedstawiając dowód zakupu reklamowanego wyrobu wraz z poprawnie wypełnioną „Kartą Gwarancyjną”. „Karta Gwarancyjna” jest wyłącznym dokumentem (łącznie z dowodem zakupu) upoważniającym kupującego do dochodzenia uprawnień w niej zawartych. „Karta Gwarancyjna” nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

3. Gwarancją nie są objęte: *Mechaniczne uszkodzenia oraz wady zewnętrzne powstałe na skutek nieprzestrzegania prawidłowych zasad w trakcie transportu, składowania i przechowywania wyrobów. *Wady wyrobów powstałe na skutek ich przechowywania lub użytkowania w środowisku o nieodpowiedniej wilgotności powietrza. Wymagana względna wilgotność w pomieszczeniu, w którym ma miejsce montaż drzwi „ZAJĄC” jak również ich późniejsze użytkowanie, to 35 – 60%. *Wady powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub niedbałości Kupującego. *Wyroby zamontowane niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcjami montażu. *Przebarwienia i różnice w odcieniach ramiaków i płycin wynikające z naturalnych właściwości drewna (różnice między bielem a twardzielą, przekrojem promieniowym i stycznym) oraz naturalne zmiany barwy spowodowane upływem czasu. * Przebarwienia i różnice kolorów w odcieniach palety RAL tj. 9001,9003,9010,9016,1013,1015 itp. *Struktura drewna wzdłuż rocznych przyrostów objawiających się jako nieznaczne nierówności między drewnem późnym a wczesnym (podniesione usłojenie). * Rozsychaniem i zsychaniem filunków w drzwiach. * Rozsychanie się drewna - pęknięcia (naturalne dla wyrobów drewnianych) *Wyroby posiadające zmiany konstrukcyjne dokonane przez osoby nieuprawnione. *Braki ilościowe elementów i akcesoriów widoczne przy odbiorze towaru. *Usterki wyrobu nieistotne lub całkowicie niewidoczne po zamontowaniu. *Wyroby bez ważnej Karty Gwarancyjnej. *Wyroby niepełnowartościowe, których cena została obniżona. *Uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych, niezależnych od producenta i warunków eksploatacji (powódź, pożar, włamanie itp.).

5.Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu lub będące wynikiem niemożności jego użytkowania, w tym również za utratę zysków, poniesione straty oraz inne szkody powypadkowe lub wynikowe. Producent nie odpowiada również za roszczenia wysuwane przez użytkownika w stosunku do osób trzecich.

6. Producent (gwarant) nie wystawia kopii Kart Gwarancyjnych.

7. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

8. W sprawach nie uregulowanych warunkami gwarancji, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.


WARUNKI GWARANCJI NA OKNA I DRZWI BALKONOWE

§ 1

1. FIRMA „ZAJĄC '' drzwi i okna Dominika Sułkowska, zwana dalej „Producentem” jako Producent stolarki drewnianej /okien i drzwi balkonowych/ gwarantuje wysoką jakość dostarczonych produktów zgodnie z dokumentami odniesienia.

§ 2

1. Gwarancją jakości objęte są usterki produktu spowodowane jego wadliwym wykonaniem lub wadami materiałowymi ujawnionymi w ramie, okuciu, szybie lub powłoce malarskiej  z zastrzeżeniem § 3
2. Gwarancja udzielana jest na: Konstrukcję okien - 3 lat Okna balkonowe uchylno-przesuwne /PSK/ - 2 lata Okna balkonowe podnoszono-przesuwne /HS/ - 2 lata Konstrukcja drzwi - 2 lata Zespolenie szyb - 3 lat Prawidłowe funkcjonowanie okuć MACO - 3 lat Powłoki malarskie: kolory kryjące - 3 lata kolory lazurowe /jasny lub ciemny/ - 3 lata
3. Dopuszcza się wady zespoleń szybowych dopuszczalne przez normy PN-EN 1279-1, PN-EN 12150-1, PN_EN 572-2, PN_EN 1096-1.
4. Dopuszcza się różnice kolorystyczne poszczególnych elementów wyrobu, spowodowane odstępstwem w odcieniach naturalnego ubarwienia i usłojenia drewna klejonego użytego do produkcji stolarki, jak również mniejszych usterek, nie rzutujących na wykorzystanie wyrobu. W/w odchyłki w kolorach na poszczególnych ramiakach, podczas pomiaru fotometrycznego mogą wynosić do 25% odstępstwa od wzorca, w zależności od rodzaju drewna, koloru drewna, grubości naniesionej farby itp.
5. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w wyrobach lub usługach. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, w szczególności z tytułu: urazów mechanicznych, zanieczyszczenia, zalania, zjawisk atmosferycznych, np.: gradobicie, powódź, huragan, trzęsienie ziemi, wyładowania atmosferyczne skutkujące pożarem, niewłaściwej instalacji lub obsługi, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. taśmy, płynów) oraz skutków działania agresywnych środków chemicznych (m.in. posiadających w swoim  składzie środki anionowo powierzchniowo czynne), normalnego zużycia i eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem. Gwarancja nie obejmuje również delikatnych stuków w oknach z zamontowanymi szprosami międzyszybowymi wywołanych przez zamykanie i otwieranie okien oraz przez znaczny napór wiatru. 
6. Gwarancja nie obejmuje czynności, należących do normalnej obsługi eksploatacyjnej, a w szczególności jego mycia, konserwacji, regulacji okuć (regulacja ostateczna w ramach kosztu montażu jest wykonywana przed odbiorem technicznym), czy smarowania mechanizmów, jak również zbicia lub pęknięcie szyby.

§ 3

1. Gwarancją nie obejmuje wad w sytuacji gdy: Klient lub osoba trzecia we własnym zakresie dokonywała napraw Wada wynika z uszkodzeń powstały w podczas przewozu o ile nie zostały zgłoszone podczas odbioru, Różnice w odcieniu szyb, drewna, powłok lakierniczych wynikają z dostaw okien w różnych terminach, Wady wynikają z działania specyficznych warunków na terenie obiektu w którym produkty są zamontowane. Produkt został umyślnie uszkodzony, Wada powstała w wyniku niewłaściwego użytkowania w tym używanie środków o działaniu chemicznym, termicznym itp. Wada powstała wskutek działania siły wyższej. Produkt został przerobiony przez osoby trzecie np. przemalowania,  ponownie oszklonych lub okutych a w szczególności, do których bezpośrednio zostały zamontowane inne elementy np. kraty, okiennice, rolety, itp. Produkt jest niekompletny np. nieoszklonych lub bez kompletnych okuć ,a także bez skrzydeł lub bez ościeżnicy, Produkt został uszkodzony poprzez zastosowanie niewłaściwych taśm oklejających, Produkt został zamontowany niezgodnie z „ZASADAMI MONTAŻU” –/WYTYCZNE ITB/ , Klient konserwuje produkt nie zgodnie z „INSTRUKCJĄ OBSŁUGI I KONSERWACJI OKUĆ OBWIEDNIOWYCH”.
2. Producent zastrzega sobie prawo oceny i kwalifikacji tej wady.

§ 4

1. Na podstawie niniejszej gwarancji Producent zobowiązuje się wyłącznie do usunięcia wad Produktów objętych gwarancją opisanych w § 2 ust. 1 w przypadku zgłoszenia wad w terminach określonych w § 5 ust. 2 niniejszej gwarancji. 

2. W przypadku bezpodstawnego zgłoszenia roszczenia z niniejszej gwarancji, Kupujący zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Producenta wszelkich kosztów pracy i dojazdu osób zaangażowanych przez Producenta do sprawdzenia zasadności zgłoszenia.

§ 5

1. Gwarancja przewiduje usunięcie usterek zaistniałych i zgłoszonych w okresie oznaczonym na „KARCIE GWARANCYJNEJ”, licząc tenże okres od dnia wydania produktu Kupującemu.
2. Jako dzień zgłoszenia usterek przyjmuje się dzień, w którym informacja faktycznie dotarła do Producenta (np. otrzymania pisma, e-maila, faxu lub osobiście).
3. Kupujący korzysta z usług gwarancyjnych Producenta zgodnie z niniejszymi warunkami wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w miejscu wydania produktu Kupującemu.
4. Producent nie przyjmuje rachunków za poniesione koszty związane z samodzielnym usunięciem wad.

§ 6

1. Kupujący zgłasza reklamację w formie pisemnej do siedziby Producenta.
2. W ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia usterek Producent udzieli Kupującemu pisemnej odpowiedzi odnośnie dalszego trybu rozpatrywania zgłoszenia.
3. Producent może domagać się od Kupującego dodatkowych informacji odnośnie zaistniałych usterek.
4. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszenie reklamacji nastąpi w formie „Protokołu z reklamacji”.
5. „Protokół z reklamacji” powstaje przy udziale Kupującego lub w oparciu o informacje od Niego uzyskane.
6. Przy dokonywaniu oględzin lub sporządzaniu „Protokołu z reklamacji” usterki mogą zostać bezpośrednio usunięte, o ile będzie to możliwe z technicznego punktu widzenia.
7. Kupujący zapewni każdorazowo Producentowi lub osobom przez niego upoważnionym dostęp do reklamowanego produktu w celu oględzin i usunięcia usterek.
8. Uniemożliwienie przez Kupującego dostępu producentowi do reklamowanego produktu w ustalonym terminie traktuje się jako zwolnienie Gwaranta z obowiązków wynikających z gwarancji.


§ 7

1. Usunięcie usterek nastąpi w terminie do jednego miesiąca od daty powiadomienia Zamawiającego o przyjęciu reklamacji.
2. Szczegółowy tryb i data usunięcia usterek zostaną określone pomiędzy stronami telefonicznie lub listownie.
3. Producent dołoży starań, aby usunąć usterki w jak najszybszym terminie.

§ 8

1. Dowodem udzielenia gwarancji przez Producenta jest wystawiona „KARTA GWARANCYJNA”.
2. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest przedłożenie „KARTY GWARANCYJNEJ” i dowodu zakupu (faktury).
3. Przerabiana bądź nieczytelna „KARTA GWARANCYJNA” może zostać uznana za nieważną.
4. Dowodem zawarcia umowy gwarancyjnej jest podpisanie niniejszej „KARTY GWARANCYJNEJ”. Dla zachowania ważności umowy gwarancyjnej wymagany jest podpis obu Stron.


§ 9

1. Naprawy i przeróbki produktu w okresie gwarancji wykonane przez osoby nieupoważnione przez producenta mogą powodować wygaśnięcie praw z niniejszej gwarancji.
2. Dokonanie napraw gwarancyjnych zostanie zapisane w „KARCIE GWARANCYJNEJ”. 

Skontaktuj się z nami